Chrzest

Obowiązki rodziców dziecka:
  - przygotowują się do chrztu dziecka,
  - są obecni,
  - publicznie proszą o chrzest,
  - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
  - wyrzekają się szatana,
  - składają wyznanie wiary,
  - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
  - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
  - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (Spowiedź Św., I Komunia Św., Bierzmowanie),
  - są świadkami wiary dla dziecka,
  - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
  - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
  - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
  - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
  - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
  - świętują dzień Patrona,
  - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
Obowiązki rodziców chrzestnych:
  - wyznaczeni przez rodziców
  - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
  - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
  - należą do Kościoła katolickiego
  - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
  - wyrzekają się szatana
  - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
  - otrzymują specjalne błogosławieństwo
  - trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu
  - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
  - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
  - modlą się za chrześniaka
  - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w każdą II Niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 13:00
I Rocznica Chrztu Św.: Msza Św. z uroczystym błogosławieństwem w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz.: 13:00. Prosimy wcześniej zgłaszać w Zakrystii imiona dzieci.Bierzmowanie

Nowy Dokument Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do Bierzmowania

Wstęp

1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

I. Wprowadzenie teologiczne

2. Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

3. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

II. Wprowadzenie pastoralne

4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

III. Wskazania organizacyjne

7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).

8. Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania.

9. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68). Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary.

10. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny odbywać się podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie bezpośrednie do sakramentu bierzmowania, określa się na 30, z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne. Każdy z etapów formacji powinien zaowocować podjęciem konkretnego zadania apostolskiego.

11. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

12. Kandydaci do bierzmowania powinni odbywać spotkania w małych grupach formacyjnych. Maksymalna liczba uczestników nie powinna przekraczać 12 osób.

13. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy.

14. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie.

15. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne (por. Program Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkania mogą odbywać się również w domach (rodzinach). Celebracje liturgiczne powinny się jednak zawsze odbywać w kościele lub kaplicy.

16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

18. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

19. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

20. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament.

IV. Wskazania dotyczące treści

21. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno obejmować następujące grupy zagadnień:

–      kerygmat chrześcijański,

–      sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła,

–      mistagogia sakramentu pokuty i pojednania,

–      mistagogia sakramentu Eucharystii,

–      mistagogia sakramentu bierzmowania.

22. Kerygmat chrześcijański powinien polegać na głoszeniu prawdy o Bożej miłości do człowieka wyrażonej najpełniej w Jezusie Chrystusie. Każdy kandydat do bierzmowania powinien usłyszeć prawdę, że Bóg go kocha i ma dla niego plan na życie. Celem tego etapu formacji jest wzbudzenie lub pogłębienie wiary (por. OCHWD 9).

23. Wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, szczególnie przez podkreślenie sakramentu chrztu świętego, powinno zmierzać do ukazania Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chrystusa, jego konieczności do zbawienia, a także przymiotów i funkcji. Należy podkreślić znaczenie parafii dla każdego katolika i promować aktywny udział w jej życiu.

24. Mistagogia sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii oraz bierzmowania powinna polegać na wprowadzaniu w misterium Chrystusa, prowadzeniu do nawrócenia przez świadome uczestnictwo w liturgii i powiązaniu go z życiem codziennym. Ten etap formacji ma wprowadzać w liturgię stopniowo i wieloaspektowo.

25. Wymiar mistagogiczny powinien zostać zrealizowany na trzech płaszczyznach: celebratywnej, misteryjnej i egzystencjalnej. Na pierwszej z nich powinny być omówione obrzędy liturgiczne: czynności, gesty, postawy, znaki i teksty formuł. Na płaszczyźnie misteryjnej powinno być omawiane znaczenie teologiczne sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz poszczególnych obrzędów. Płaszczyzna egzystencjalna powinna ukazywać konkretne przełożenie udziału w liturgii na życie chrześcijańskie.

26. Spotkania z rodzicami powinny być organizowane po każdym z etapów formacji kandydatów i powinny podejmować następujące zagadnienia:

–      odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom,

–      odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną,

–      konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania w rodzinie,

–      przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele i rodzinie katolickiej,

–      przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej członków.

V. Wskazania metodyczne

27. Głoszenie prawd wiary powinno być połączone z osobistym świadectwem głoszącego, a także z ukazywaniem przykładów współczesnych świadków. Ważnym, choć trudnym terminom teologicznym, wyrażającym prawdy wiary, należy poświęcić więcej uwagi, aby stały się bardziej zrozumiałe dla młodzieży.

28. Spotkania podczas katechezy parafialnej powinny z zasady mieć inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole. Nie mogą koncentrować się wyłącznie na przekazie wiedzy. W katechezie parafialnej dominujące powinny być formy i metody biblijne oraz liturgiczne, takie jak: lectio divina, krąg biblijny, opowiadanie biblijne, medytacja, bibliodrama, celebracje liturgiczne, kontemplacje modlitewne, adoracje eucharystyczne itp. Podczas spotkań w małych grupach należy wykorzystać metody aktywizujące, które pobudzają aktywność i zaangażowanie uczestników (dyskusyjne, dramowe, plastyczne itp.), a jednocześnie umożliwiają prowadzenie do identyfikacji z przyjmowanymi rozwiązaniami i postawami.

29. Spośród 30 spotkań formacyjnych przewidzianych jako minimalny wymiar przygotowania bezpośredniego do bierzmowania 5 z nich powinny stanowić celebracje liturgiczne, będące odpowiedzią na usłyszane orędzie. W celu jego głębszego odczytania podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji.

30. Ewangelizacyjna część formacji, polegająca na głoszeniu kerygmatu, powinna zakończyć się celebracją, podczas której kandydaci wybiorą Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela. Część poświęcona wspólnocie Kościoła powinna być zwieńczona celebracją, podczas której młodzież wyzna wiarę Kościoła i zadeklaruje aktywny udział w jego życiu. Podczas celebracji młodzież powinna publicznie wyrazić gotowość przyjęcia bierzmowania i poprosić Kościół o jego udzielenie.

31. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.

32. Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta, psalmisty, członka zespołu muzycznego itp.

33. Kandydaci do bierzmowania powinni włączać się aktywnie w życie parafii (działalność charytatywna, wolontariat, troska o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze religijno-kulturalnym itp.). Ma to służyć większej integracji ze wspólnotą wierzących w dalszym życiu chrześcijańskim po przyjęciu sakramentu bierzmowania.

34. Bezpośrednio przed przyjęciem bierzmowania zachęca się do zorganizowania dni skupienia połączonych z sakramentem pokuty i pojednania. Jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania, warto zorganizować dla kandydatów rekolekcje wyjazdowe.

35. Po przyjęciu bierzmowania warto zorganizować pielgrzymkę do diecezjalnego lub innego sanktuarium jako wyraz wdzięczności za otrzymany sakrament.

36. Pożytecznym zwyczajem jest przekazywanie młodzieży pamiątki związanej z przyjęciem sakramentu bierzmowania.

 

VI. Propozycja zagadnień związanych 
z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania

 

I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa

1.    Pragnę kochać i być kochany.

2.    Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie.

3.    Jezus zmartwychwstaje dla mnie.

4.    Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.

5.    Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście.

Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.

Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami

II etap formacji: Wierzę w Kościół

1.    Jezus zakłada swój Kościół.

2.    Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski.

3.    Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.

4.    Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.

5.    Moje miejsce w Kościele.

6.    Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:

a.     powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

b.    miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy.

Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.

Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym przez jedną ze wspólnot działających w parafii.

III etap formacji: Chcę się nawrócić

1.    Grzech odrzuceniem miłości.

2.    Grzech mnie niszczy i zabija.

3.    Pan Bóg jest miłosierny.

4.    Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.

5.    Walka ze złem moim zadaniem na całe życie.

Celebracja (nabożeństwo pokutne): Wracam do Ojca.

Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze sobą osób.

IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią

1.    Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.

2.    Eucharystia moim pokarmem.

3.    Uczestniczę w liturgii Słowa.

4.    Uczestniczę w liturgii eucharystycznej.

5.    Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości.

Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia.

Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy świętej.

V etap formacji: Jestem gotowy

1.    Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania.

2.    Chcę otrzymać Ducha Świętego i Jego dary.

3.    Liturgia sakramentu bierzmowania.

4.    Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa.

5.    Przygotowanie duchowe do sakramentu bierzmowania.

Celebracja: Duchu Święty, przyjdź!

Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związanego z przyjęciem bierzmowania

dotychczasowe przygotowanie do bierzmowania przebiegało następująco;

Sakrament Bierzmowania udzielany jest każdego roku w III klasie Gimnazjum.

Zgodnie z dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego  księdza  kardynała Stanisława Dziwisza  przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata.

W pierwszym i drugim roku przygotowań kandydaci uczestniczą w 10 spotkaniach w grupach oraz w niektórych wydarzeniach związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. W trzecim spotkania są w każdym tygodniu

 

W przypadku kandydatów z innych parafii wymagana jest zgoda parafii zamieszkania.

 

wzór formularz do zapisania kandydata dla klas VII

 

Nazwisko

 i Imię ...................   

Imiona

 Rodziców  ....................  

Adres

zamieszkania   ........................ 

Data i miejsce urodzenia   ............................ 

Nr telefonu stacjonarnego ............................   

Nr tel. komórkowego kandydata  ....................  

Nr telefonu komórkowego Rodzica  ........................  

E-mail  

kandydata   ........................................... 

Szkoła.......................................

  

 

Wzór Pisma do ks. Proboszcza:

Kraków dnia..................................

 

Ks. Prałat Franciszek Motyka

Czcigodny Księże Proboszczu!
Wspólnota Parafii pod wezwaniem N.M.P. Matki Kościoła w Krakowie

 

Ja.....................................(imię i nazwisko) proszę o przygotowanie mnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Chcę zostać włączony(a) do przygotowania przed bierzmowaniem. prośbę swą motywuję tym, że: jestem już ochrzczony(a) przystąpiłem(am) już do I spowiedzi i komunii św. i chcę dopełnić mojej inicjacji chrześcijańskiej. Chcę stać się w pełni dojrzałym chrześcijaninem (dodaj swoją motywację)

Zobowiązuję się do prowadzenia życia chrześcijańskiego, przyjmuję kierownictwo Kościoła na drodze mojego duchowego wzrostu. zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich wymagań jakie zostaną postawione przede mną na drodze do dojrzałości ( napisz do czego Ty sam Się zobowiązujesz)

 

 

.......................................

(podpis rodziców)

...........................................

 

(podpis kandydata)

klasy 2

uczniowie klas 2 będą uczestniczyć w spotkaniach raz w miesiącu 

jakiekolwiek pytania proszę kierować do mnie osobiście dyżur w kancelarii poniedziałki od 8.00 do 8.30 i  od 19.00 do 19.30 bądż drogą elektroniczną hosinek@wp.pl

wraz z darem kapłańskiej modlitwy i życzliwością 

ks. Józef Litwa

 


pozostałe Informacje dla klas 3
1.  Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
Kanon 889 Kodeksu prawa kanonicznego w
 §1 mówi Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. 
Warunkiem bezwzględnym do ważnego przyjęcia tego sakramentu jest chrzest.
 § 2 wymaga się więc, aby człowiek posiadający używanie rozumu, przeszedł odpowiednie przygotowanie, by mógł jak najbardziej świadomie przyjąć ten sakrament i otworzyć się na łaski, jakie są z nim związane.
Episkopat owocne osiągnięcie skutków sakramentu bierzmowania dostrzega w odpowiednim przygotowaniu kandydatów. Dokonuje się ono drogą normalnej katechezy, dziś dodalibyśmy - katechezy szkolnej i przygotowania bezpośredniego w parafii przez 3 lata
Kandydat powinien znać prawdy wiary objawionej (niezbędne uczestnictwo w katechizacji);uczestniczyć w kulcie chrześcijańskim (niedzielna Msza św.,  nabożeństwa roku liturgicznego przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii); prowadzić  życie zgodne z zasadami wiary, co uzewnętrznia się przede wszystkim w jego relacjach z innymi. Problem, czy wysyłane dzieci docierają na nabożeństwa do kościoła?
2. Uzupełnienie danych do Sakramentu Bierzmowania, krótkie przypomnienie
Imię i nazwisko kandydata
Imiona Rodziców, proszę wpisać nazwisko panieńskie Matki dziecka
Świadectwo chrztu a w nim: miejsce chrztu wraz z adresem i kodem pocztowym parafii chrztu  i  datą chrztu dziecka( może być świadectwo od Pierwszej Komunii św.  jeśli nie zmieniły się dane dziecka) 
Imię do Bierzmowania do końca marca napisać i oddać opiekunom pracę: Jakiego wybrałem patrona i dlaczego?
Patronem tym może zostać dowolny święty czy błogosławiony uznany za takiego w Kościele katolickim.
Przy wyborze imienia dla dziecka mającego przyjąć chrzest, rodzice czy opiekunowie decydują o nadawanym imieniu. Kościół sugeruje, aby było to imię "święte", a więc noszone przez świętego czy błogosławionego. Celem tej sugestii jest doprowadzenie do tego, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona.
Sakramenty bierzmowania udziela się młodzieży już świadomej religijnie, która sama, znając życiorysy różnych świętych, może określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Kandydat do bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już od chrztu, ale może też wybrać sobie drugiego patrona - świętego czy błogosławionego, którego postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca.
Warto więc, aby przystępujący do sakramentu bierzmowania, przyjmując wybrane przez siebie imię, zapoznali się z życiorysem danego patrona uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w swoim życiu
Pilne: dla kandydatów chrzczonych poza parafią  potrzebne są metryki chrztu z parafii w której był udzielony, przekazać je księdzu lub prowadzącemu grupę

3. Terminarz:  terminy klas spotkań klas 3 są w aktualnościach parafii
pozostałe terminy zostaną podane

 

 

 

 

WYMAGANIA:

1.       Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania obejmuje: celebracje, spotkania,  nabożeństwa,  przygotowujące uczniów gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania..

2.      Bierzmowanie przyjmują uczniowie kl. 3 przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

3.      Kandydaci I roku formacji uczestniczą w  10 spotkaniach  , 

pon 3.10.2016r. godz.18.00

wt 8.11.2016r. godz.18.00

wt 6.12.2016 r godz.18.00 Roraty

wt 24.01.2017r. godz.18.00

wt 14.02.2017r godz.18.00

śr 1.03.2017r godz.18.00 Popielec

Rekolekcje wielkopostne 

pn 3.04.2017 godz.19.00

wt 4.04.2017r godz. 19.00

śr 5.04.2017r godz.18.00.

pt 7.04.2017r godz.18.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii

wt 30.05.2017r. godz.18.00. zakończenie spotkań

4.  Kandydaci II roku formacji uczestniczą w 10 spotkaniach przy parafii 

pon 3.10.2016r. godz.18.00

wt 8.11.2016r. godz.18.00

wt 6.12.2016 r godz.18.00 Roraty

wt 24.01.2017r. godz.18.00

wt 14.02.2017r godz.18.00

śr 1.03.2017r godz.18.00 Popielec

Rekolekcje wielkopostne 

pn 3.04.2017 godz.19.00

wt 4.04.2017r godz. 19.00

śr 5.04.2017r godz.18.00.

pt 7.04.2017r godz.18.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii

wt 30.05.2017r. godz.18.00. zakończenie spotkań

5. Kandydaci III roku formacji uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach  zgodnie z podziałem na grupy. podział zostanie podany w październiku

a także w Triduum przed Bierzmowaniem i liturgicznych próbach przed udzieleniem sakramentu

 

 

6. Wszyscy kandydaci kl I, II, III otrzymują specjalne dzienniczki(indeksy) potwierdzające obecność

wzór dzienniczka(indeksu)

udział w niedzielnych Mszach św.

październik

----------

 

 

 

 

 

listpad

 

 

 

 

 

--------

grudzień

 

 

 

 

 

--------

styczeń

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

---------

marzec

 

 

 

 

 

---------

kwiecień

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w nabożeństwie różańcowym (4 razy)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w Roratach (4razy)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w Drogach Krzyżowych (3 razy)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

dodatkowe

data

podpis

 

 

 

 

 

 

 

udział w rekolekcjach wielkopostnych (3dni)

data

podpis

 

 

 

 

 

 

spowiedzi święte, zaleca się co miesiąc (minimum 4 razy)

miesiąc

podpis

październik

 

listopad

 

grudzień

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

plan spotkań umieszczony jest na www.matka.kosciola.pl w zakładce sakramenty

 

 

(W Boże Narodzenie i Wielkanoc podpisują Rodzice, oni także mogą podpisać indeks w przypadku udziału Mszy św. poza parafią czy choroby kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci do Bierzmowania przystępują przynajmniej 4 razy w roku do spowiedzi:

na początku roku szkolnego,

przed Bożym Narodzeniem

Przed Wielkanocą,

na końcu roku szkolnego.

zalecana jest spowiedź w pierwsze piątki

Mszy św. niedzielnej

o  dowolnie wybranej godzinie

czterech nabożeństwach różańcowych

w październiku,

przynajmniej czterech Roratach w Adwencie,

przynajmniej w trzech Drogach Krzyżowych w piątki w Wielkim Poście.

w rekolekcjach wielkopostnych

 

 

 

 

 

 

 


 

               

 

7. Kandydaci uczestniczą we

Mszy św. niedzielnej o  dowolnie wybranej godzinie

 czterech nabożeństwach różańcowych w październiku,

 przynajmniej czterech Roratach w Adwencie,

przynajmniej w trzech Drogach Krzyżowych w piątki w Wielkim Poście.

 

 

8. Nieobecność na spotkaniu musi być usprawiedliwiona przez  rodziców lub opiekunów pisemnie do dwóch tygodni od daty nieobecności.

     W razie potrzeby zapraszam Rodziców  i Opiekunów na indywidualne spotkania w Kancelarii Parafialnej w poniedziałki od 8.00 do 8.30 i od 19.00 do 19.30, 

 kontakt drogą elektroniczną hosinek@wp.pl 

 

 

 

 

 

Pokuta

Sakrament Pokuty i Pojednania:
  - dokonuje pojednania z Bogiem, odpuszcza grzechy po Chrzcie popełnione, przywracając lub pomnażając łaskę uświęcającą,
  - odpuszcza karę wieczną i przynajmniej część kary doczesnej,
  - przywraca zasługi osobiste, jakie człowiek traci przez grzech śmiertelny,
  - pomnaża i daje łaski uczynkowe do poprawy życia, lepszego spełniania własnego powołania życiowego i charyzmatów w Kościele.
Aby spowiedź mogła być uznana za dobrą należy spełnić następujące warunki:
  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Sakrament pokuty i pojednania w naszym Kościele:
  • w dni powszednie w czasie Mszy św.: 7:00 i 18:00
   (w okresie wakacyjnym pół godziny przed mszą świętą)
  • w niedzielę i święta –10 minut przed Mszą św.
  • w I piątki miesiąca – od godz. 7:00 do 7:30 i od 16:30 do 19:30Małżeństwo

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:
  1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
  2. Świadectwo bierzmowania.
  3. Świadectwo uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych (informacja o terminach na stronie: www.wdr.diecezja.krakow.pl)
  4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
  5. Dowody osobiste.
  6. Dokument z USC - data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

W dniu ślubu 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się w Zakrystii aby:
 • złożyć brakujące podpisy,
 • przynieść obrączki,
 • dostarczyć potwierdzenie spowiedzi przedślubnej

Małżeństwa Jubileuszowe zapraszamy na Mszę Św. i uroczyste błogosławieństwo:
- 1, 5 i 10 Rocznica Ślubu: I Niedziela Adwentu, godz.: 10:00
- 25 Rocznica Ślubu i inne Rocznice: Święto Najświętszej Rodziny (ostatnia Niedziela grudnia), godz.: 10:00.
Prosimy co najmniej tydzień wcześniej zgłaszać się w Zakrystii.